Úvodní stránka

Hlavním zaměřením Ústavu demografie a aplikované statistiky FRRMS jsou demografické disciplíny (obecná demografie, demografie a rozvoj, sociálně ekonomická demografie), vyučované v českém i anglickém jazyce jako povinné předměty ve studijních programech Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia na bakalářském a magisterském stupni studia na FRRMS. Současně je demografie nabízena jako volitelná pro eventuální zájemce z ostatních fakult MENDELU. Druhou oblastí je statistika v podobě Aplikované statistiky pro studenty bakalářského stupně FRRMS, která vytváří průpravu pro studium předmětů Analýzy v regionálním rozvoji a Analýzy v teritoriálních studiích. Kromě toho učitelé fakulty tradičně vyučovali statistické disciplíny (statistika, statistické zpracování dat, biometrika) na Agronomické a Zahradnické fakultě MENDELU. V současné době je zajišťována výuka již jen na Zahradnické fakultě a na ICV.

Zaměření vědeckovýzkumné a publikační činnosti je dáno profilací pracovníků ústavu a směřuje jednak do oblasti demografie (v posledních letech každoročně jedna publikace monografického charakteru a řada účastí na konferencích), jednak do oblasti statistických analýz, a to nejen v regionálním rozvoji a teritoriálních studiích, ale i v dalších oblastech výzkumu (ekonomický, zemědělský, lesnický, vodohospodářský, medicínský, biologický a biochemický) na MENDELU i v rámci dalších institucí, kde jsou pracovníci ústavu dlouhodobě etablováni.

Zástupce ústavu je členem vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky na VŠE v Praze a členem ediční rady impaktovaného vědeckého časopisu Politická ekonomie.

prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.

vedoucí ústavu